Welke doelgroepen zijn er?

Als er wordt gesproken over ‘doelgroep’ of ‘doelgroepen’, dan gaat het vaak over mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze groep is ontzettend divers en bestaat uit jong, oud, hoog- of laagopgeleid. Allen hebben gemeen dat ze moeilijk zelf aan het werk komen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er werkzoekenden met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, werkzoekenden die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen of werkzoekenden die vanwege hun leeftijd lastig aan een baan komen. Allemaal bezitten ze hun eigen kwaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht van de doelgroepen op basis van wet- en regelgeving. Voor een overzicht van de doelgroepen op basis van arbeidsbeperking kun je terecht op de pagina: Welke arbeidsbeperkingen bestaan er en hoe ga ik hier goed mee om?

Door wet- en regelgeving worden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vaak ingedeeld in de volgende groepen:

 • Doelgroep Banenafspraak
 • Mensen met een Wajong-uitkering
 • Mensen met een WAO-, ZW-, WIA- uitkering
 • Ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een WW-uitkering

Per categorie gelden er verschillende wetten en kan er aanspraak gemaakt worden op verschillende voorzieningen en regelingen.

Doelgroep Banenafspraak

In 2013 is er door het kabinet, werkgevers-en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Een belangrijk element uit dit akkoord is het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ook vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In totaal moeten er 125.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten gerealiseerd worden ten opzichte van 1 januari 2013. Mensen die onder deze afspraak vallen zijn:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en waarvan is vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken
 • Mensen met een WSW-indicatie
 • Mensen met een WIW-baan
 • Mensen met een ID-baan
 • Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen
 • Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister
 • Schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (PRO) voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven

Mensen met een Wajong-uitkering

Wajongers zijn mensen die op jonge leeftijd een ziekte of een handicap hebben opgelopen. Wajong staat voor Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Hoewel mensen met een Wajong-uitkering ook vallen onder de doelgroep banenafspraak, worden ze vaak tot een aparte categorie gerekend omdat er aparte wet- en regelgeving bestaat voor deze mensen. De categorie mensen met een Wajong-uitkering bestaat uit de volgende mensen:

 • Mensen die op de dag dat ze 18 jaar worden een ziekte of handicap hebben
 • Mensen die na hun 18e verjaardag en voor hun 30e verjaardag een ziekte of handicap hebben opgelopen en in het voorgaande jaar minimaal 6 maanden een opleiding volgden.

Mensen met een WAO-, ZW- of WIA-uitkering

Deze doelgroep bestaat uit mensen die tijdens hun werkzame leven door een ziekte of handicap minder kunnen werken. Deze mensen hebben dus een arbeidsbeperking. De volgende mensen behoren tot deze groep:

 • Mensen met een WAO-uitkering: dit zijn personen die voor 1 januari 2004 een ziekte of handicap kregen. Als gevolg zijn zij langer dan twee jaar arbeidsbeperkt. WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Mensen met een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering): dit zijn personen die korter dan 2 jaar ziek zijn en (meestal) geen werkgever hebben.
 • Mensen met een WIA-uitkering: dit zijn personen die na 1 januari 2004 langer dan twee jaar minder dan 65% van hun oude loon kunnen verdienen door een ziekte of handicap. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sommige ouderen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent niet dat zij ziek zijn of een handicap hebben. Het feit dat sommige ouderen weinig perspectief hebben op een nieuwe vaste baan betekent dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook voor deze doelgroep bestaan verschillende instrumenten die werkgevers kunnen gebruiken om deze mensen weer aan het werk te helpen, zoals premiekortingen en loonkostenvoordelen.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ook sommige jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vooral schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs. Voor deze groepen zijn vaak speciale regelingen beschikbaar zoals premiekortingen en de leerwerkcheque.

Personen met een WW-uitkering 

Personen die onlangs werkloos zijn geworden ontvangen doorgaans een WW-uitkering. Als er wordt geacht dat deze personen weinig perspectief op een nieuwe baan hebben, dan hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt.