Bij detachering leen je een werknemer van een Sociale werkvoorziening (SW-bedrijf). Je loopt dan geen risico voor deze werknemers. Om een detacheringsconstructie op te zetten moet je de volgende stappen nemen:

 1. Neem contact op met het Werkgeversservicepunt of met een SW-bedrijf en inventariseer de mogelijkheden.
 2. Informeer bij je accountmanager van het WSP of een proefperiode mogelijk is. Tijdens deze periode behoudt de werknemer zijn uitkering en kan je vaststellen of hij geschikt is voor de positie.
 3. Bespreek samen met de accountmanager welke vormen van ondersteuning nodig zijn en hoe deze geregeld moeten worden. Hierbij kan je denken aan een jobcoach of aanpassingen op de werkplek.
 4. Maak (prijs)afspraken en sluit een contract af. Vermeld duidelijk alle verwachtingen die je hebt in het contract.

Om het werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te stimuleren, zijn er veel voorzieningen en subsidies beschikbaar. Zo kun je bijvoorbeeld een jobcoach inschakelen, een subsidie aanvragen voor speciale aanpassingen op de werkvloer voor arbeidsbeperkten of loonkostensubsidie aanvragen om verminderde productiviteit te compenseren.

De subsidies zijn bedoeld om eventuele verschillen in productiviteit en overige kosten te vergoeden. Een gezonde onderneming is niet afhankelijk van deze subsidies.

Bekijk welke voorzieningen en subsidies je kan aanvragen per doelgroep:

Bij het in dienst nemen van personeel dien je onder andere te voldoen aan bepaalde wet en regelgeving. Maar er komt veel meer bij kijken. Op het ondernemersplein staat een handig stappenplan. Waar stap voor stap uitgelegd wordt waar je allemaal rekening mee kunt houden bij het in dienst nemen van personeel.

 

Soms hebben werknemers, met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, intensievere begeleiding nodig om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor deze werknemers kan een jobcoach uitkomst bieden. Met een individueel trainings- of inwerkprogramma helpt een jobcoach hen om zelfstandig te functioneren. 

Er zijn meerdere vormen van jobcoaching beschikbaar:

Interne jobcoach

Als werkgever kun je zelf iemand aanstellen als jobcoach. Dit kan bijvoorbeeld een collega op de werkvloer zijn. De jobcoach hoeft dus geen speciale kwalificaties te hebben. Voor het aanstellen van een jobcoach is subsidie van het UWV beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • De werknemer heeft door zijn ziekte of handicap ondersteuning nodig om het werk te kunnen doen.
 • De werknemer heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden, voor minimaal 12 uur per week en verdient minimaal 35% van het minimumloon.
 • Binnen het bedrijf is een coach beschikbaar die de ondersteuning kan bieden.

Voor alle voorwaarden en het aanvragen van de subsidie kun je terecht op de website van het UWV.

Externe jobcoach

Je kunt ook kiezen voor een externe jobcoach. Dit is een jobcoach die voor een erkende organisatie werkt. Via het UWV kun je een externe jobcoach aanvragen.

Jobcoach via de gemeente

Tenslotte kun je ook een jobcoach regelen via het Werkgeversservicepunt. Neem hiervoor contact op met je persoonlijke accountmanager bij het WSP.

Je kunt op verschillende manieren werkplekken creëren voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een baan of een stageplek. 

Kijk voor meer informatie bij Werkgeverservicepunt (WSP), Den Haag Werkt of bij Hallowerk

Het werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt moet natuurlijk in je businessmodel passen. Het is immers belangrijk om een gezonde, winstgevende onderneming op te bouwen. De capaciteiten van je werknemers moeten dus goed passen bij het werk dat van ze wordt gevraagd. 

in de brochure ‘Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief‘ maakt het AWVN onderscheid tussen de volgende 4 modellen:

 1. Eenvoudig werk op grote schaal: Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een schoonmaakbedrijf dat mensen met een beperking inzet. Zo kan je op grote schaal kostenconcurrerend opereren.
 2. Eenvoudig werk in een eenvoudige omgeving: bijvoorbeeld verpakkingswerk aan een lopende band. Voor deze activiteiten is weinig extra begeleiding nodig.
 3. Eenvoudig werk in een complexe omgeving: In deze situatie hebben werknemers te maken met een complexe productieomgeving of kunnen ze met onverwachte situaties te maken krijgen. Zulke situaties eisen intensieve begeleiding, wat de aansturings- en coördinatiekosten laat oplopen.
 4. Werk op MBO- of HBO-niveau: Vaak is er in deze situatie geen sprake van een verminderde loonwaarde, maar zijn er bijvoorbeeld werkpleksaanpassingen nodig voor een werknemer in rolstoel.

Er zijn meerdere manieren waarop je iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld iemand zelf of via een detacheringsovereenkomst in dienst nemen.

Zelf in dienst nemen

Je kunt natuurlijk zelf een werkzoekende met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. Je hebt dan zelf controle over alle personeelsgerelateerde aspecten. Door de regelingen en voorzieningen die er beschikbaar zijn loop je weinig risico.

Detacheringsconstructie

Als het (nog) niet haalbaar is om een iemand zelf in dienst te nemen, kun je via een detacheringsconstructie kandidaten van een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) in je onderneming laten werken. De werknemer blijft dan in dienst bij het SW-bedrijf. Deze draagt dan ook alle risico’s en verzorgt de begeleiding. Kijk voor meer informatie bij het Werkgeverservicepunt (SWH).

Als er wordt gesproken over ‘doelgroep’ of ‘doelgroepen’, dan gaat het vaak over mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze groep is ontzettend divers en bestaat uit jong, oud, hoog- of laagopgeleid. Allen hebben gemeen dat ze moeilijk zelf aan het werk komen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er werkzoekenden met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, werkzoekenden die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen of werkzoekenden die vanwege hun leeftijd lastig aan een baan komen. Allemaal bezitten ze hun eigen kwaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht van de doelgroepen op basis van wet- en regelgeving. Voor een overzicht van de doelgroepen op basis van arbeidsbeperking kun je terecht op de pagina: Welke arbeidsbeperkingen bestaan er en hoe ga ik hier goed mee om?

Door wet- en regelgeving worden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vaak ingedeeld in de volgende groepen:

 • Doelgroep Banenafspraak
 • Mensen met een Wajong-uitkering
 • Mensen met een WAO-, ZW-, WIA- uitkering
 • Ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een WW-uitkering

Per categorie gelden er verschillende wetten en kan er aanspraak gemaakt worden op verschillende voorzieningen en regelingen.

Doelgroep Banenafspraak

In 2013 is er door het kabinet, werkgevers-en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Een belangrijk element uit dit akkoord is het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ook vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In totaal moeten er 125.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten gerealiseerd worden ten opzichte van 1 januari 2013. Mensen die onder deze afspraak vallen zijn:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en waarvan is vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken
 • Mensen met een WSW-indicatie
 • Mensen met een WIW-baan
 • Mensen met een ID-baan
 • Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen
 • Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister
 • Schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (PRO) voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven

Mensen met een Wajong-uitkering

Wajongers zijn mensen die op jonge leeftijd een ziekte of een handicap hebben opgelopen. Wajong staat voor Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Hoewel mensen met een Wajong-uitkering ook vallen onder de doelgroep banenafspraak, worden ze vaak tot een aparte categorie gerekend omdat er aparte wet- en regelgeving bestaat voor deze mensen. De categorie mensen met een Wajong-uitkering bestaat uit de volgende mensen:

 • Mensen die op de dag dat ze 18 jaar worden een ziekte of handicap hebben
 • Mensen die na hun 18e verjaardag en voor hun 30e verjaardag een ziekte of handicap hebben opgelopen en in het voorgaande jaar minimaal 6 maanden een opleiding volgden.

Mensen met een WAO-, ZW- of WIA-uitkering

Deze doelgroep bestaat uit mensen die tijdens hun werkzame leven door een ziekte of handicap minder kunnen werken. Deze mensen hebben dus een arbeidsbeperking. De volgende mensen behoren tot deze groep:

 • Mensen met een WAO-uitkering: dit zijn personen die voor 1 januari 2004 een ziekte of handicap kregen. Als gevolg zijn zij langer dan twee jaar arbeidsbeperkt. WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Mensen met een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering): dit zijn personen die korter dan 2 jaar ziek zijn en (meestal) geen werkgever hebben.
 • Mensen met een WIA-uitkering: dit zijn personen die na 1 januari 2004 langer dan twee jaar minder dan 65% van hun oude loon kunnen verdienen door een ziekte of handicap. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sommige ouderen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent niet dat zij ziek zijn of een handicap hebben. Het feit dat sommige ouderen weinig perspectief hebben op een nieuwe vaste baan betekent dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook voor deze doelgroep bestaan verschillende instrumenten die werkgevers kunnen gebruiken om deze mensen weer aan het werk te helpen, zoals premiekortingen en loonkostenvoordelen.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ook sommige jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vooral schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs. Voor deze groepen zijn vaak speciale regelingen beschikbaar zoals premiekortingen en de leerwerkcheque.

Personen met een WW-uitkering 

Personen die onlangs werkloos zijn geworden ontvangen doorgaans een WW-uitkering. Als er wordt geacht dat deze personen weinig perspectief op een nieuwe baan hebben, dan hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoewel mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vaak in algemene doelgroepen worden ingedeeld, lopen de persoonlijke omstandigheden binnen de doelgroepen erg uiteen. Zo kan iemand met een visuele beperking en iemand met een verstandelijke beperking in verschillende mate arbeidsbeperkt zijn; de persoonlijke situaties zijn niet te vergelijken. Ieder individu heeft zijn eigen beperkingen en kwaliteiten. Een geschikte werkplek creëren is maatwerk.

CNV jongeren heeft een bijsluiter voor begeleiding gepubliceerd met een overzicht van mogelijke beperkingen en een indicatie van de kwaliteiten van deze personen. Ook vind je in deze bijsluiter praktische informatie over werken met personen met een bepaalde arbeidsbeperking.

Disworks heeft ook een aantal uitgebreide brochures gepubliceerd met daarin meer informatie over het werken met arbeidsbeperkten. Hieronder volgt een overzicht met  mogelijke arbeidsbeperkingen en verwijzingen naar meer informatie.

ADHD

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. Mensen met ADHD hebben vaak last van onoplettendheid/concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij ADD ontbreekt de hyperactiviteit en staat met name onoplettendheid centraal. Personen met ADHD of ADD hebben echter veel positieve kwaliteiten. Zo zijn ze vaak enthousiast, creatief, en harde werkers. Een niet afleidende werkomgeving gecombineerd met structuur (met ruimte voor flexibiliteit) haalt de beste kwaliteiten in deze personen naar boven. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over ADHD en ADD kun je onderstaande brochures en websites raadplegen:

Websites:

Astma

Mensen met Astma hebben een chronische ontstekingsziekte bij de luchtwegen. Als zij prikkende stoffen inademen krijgen zij vaak last van klachten zoals benauwdheid en vermoeidheid. Doorgaans kunnen deze mensen prima functioneren in een stofvrije omgeving met goede ventilatie en luchtcirculatie. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over Astma kun je onderstaande brochures en websites raadplegen:

Websites:

Autisme

Bij mensen met autisme wordt informatie op een andere manier verwerkt in de hersenen. In de praktijk betekent dit dat mensen met autisme soms verkeerde verbanden leggen of de betekenis van een bepaalde situatie niet goed aanvoelen. Per individu verschillen de gevolgen van autisme. In het algemeen blijkt wel dat mensen met autisme vaak analytisch zijn ingesteld en oog voor detail hebben. Een gestructureerde werkomgeving in combinatie met geduld laat mensen met autisme uitstekend functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over autisme kun je de onderstaande brochures en websites raadplegen:

Brochures:

Websites:

Blind / slechtziendheid

Mensen die blind zijn, zien niet of slechts zwakke contouren. Slechtziende mensen zien wel iets, maar kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met het gezichtsveld of het zien van diepte. Door het gebruik van hulpmiddelen kunnen deze mensen vaak prima zelfstandig functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over blindheid/slechtziendheid kan je  onderstaande brochures en websites raadplegen:

Websites:

Chronisch ziek

Mensen zijn chronisch ziek als ze minimaal drie maanden ziek zijn en deze ziekte met de bestaande kennis en middelen niet te genezen is. Onder de noemer van chronisch ziek vallen meerdere ziektes en aandoeningen. De aard van de ziekte en de gevolgen voor de persoon kan dus per ieder individu verschillen. In het algemeen hoeft iemand die chronisch ziek is met behulp van medicijnen en de juiste werkomgeving niet anders te functioneren dan de gemiddelde werknemer. Het is daarom belangrijk om als werkgever goed te bespreken wat de werknemer nodig heeft om te kunnen functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over chronische ziekten kun je onderstaande brochures en website raadplegen:

Website:

Depressie

Mensen met een depressie ervaren langdurig een somber gevoel. Depressies kunnen variëren in sterkte en in lengte. Bij een heftige of chronische depressie kunnen werknemers zich vaak minder goed focussen door moeheid en een verlies van energie. Het is van belang om als werkgever in gesprek te gaan met de werknemer om vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om de werknemer goed te laten functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over depressie kun je onderstaande brochure en websites raadplegen:

Websites:

Doof / slechthorend

Dove en slechthorende mensen kunnen met de juiste voorzieningen goed functioneren. Het belangrijkste kenmerk van deze groep is dat er problemen kunnen ontstaan in de communicatie omdat zij door hun gehoorbeperking minder verstaan. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over doofheid en slechthorendheid kun je onderstaande brochures  en websites raadplegen:

Websites:

Dyslexie 

Mensen met dyslexie hebben met name problemen met lezen en spellen. Hier staat tegenover dat ze vaak over visuele, visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden beschikken. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over dyslexie kun je de onderstaande brochure raadplegen:

Epilepsie 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoring in de hersenen. Mensen die hier last van hebben kunnen door middel van geneesmiddelen net zo goed functioneren als anderen. Wel is het belangrijk om als werkgever te weten hoe je moet reageren bij een epileptische aanval. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over epilepsie kun je de onderstaande brochure raadplegen:

Laaggeletterdheid

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking heeft veel moeite met lezen en schrijven. Dit wordt ook wel laaggeletterdheid genoemd. Doorgaans normale activiteiten, zoals het invullen van formulieren is voor hen erg moeilijk.Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over epilepsie kun je de onderstaande brochure raadplegen:

Lichamelijke beperking

Er zijn meerdere vormen van een lichamelijke beperking. Ook de oorzaak van de lichamelijke beperking kan sterk verschillen. Zo kan iemand bijvoorbeeld geboren zijn met een spierziekte of iemand kan een lichamelijke beperking oplopen na een ongeluk. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen doorgaans nog allerlei taken prima uitvoeren. Het is belangrijk om als werkgever in gesprek te gaan met de werknemer om goed af te stemmen welke aanpassingen op de werkvloer en welke hulpinstrumenten nodig zijn. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over lichamelijke beperkingen kun je de onderstaande brochures en website raadplegen:

Website:

 • www.kcco.nl

Verstandelijke beperking

Net zoals met lichamelijke beperkingen zijn er meerde soorten verstandelijke beperkingen. Ieder mens met een verstandelijke beperking heeft dus zijn eigen kwaliteiten en aandachtspunten. In het algemeen zijn mensen met een verstandelijke beperking praktisch ingesteld en werken ze graag met hun handen. Ze halen vaak voor langere tijd voldoening uit simpele, repetitieve taken. Aan de andere kant kunnen zij vaak minder goed omgaan met sociale situaties op het werk. Ook leren ze doorgaans minder snel uit ervaring. Het is van belang dat er duidelijke regels en afspraken worden gemaakt. Ook hebben zij baat bij gestructureerde, concrete taken die meerdere malen herhaald moeten worden. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over verstandelijke beperkingen kun je de onderstaande brochures en website raadplegen:

Website:

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor letsel aan de hersenen dat is ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld veroorzaakt door een hersenbloeding of een ernstig ongeluk. De gevolgen van het letsel zijn per geval verschillend. Zo kunnen mensen een verminderd denkvermogen of geheugenproblemen ervaren, maar ook problemen met de motoriek kan een gevolg zijn van hersenletsel. Het is van belang dat de werkgever kijkt naar de individuele omstandigheden en het werkproces en de werkinhoud daarop aanpast. Dat kan het best door in gesprek te gaan met de werknemer in kwestie. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over niet aangeboren hersenletsel kun je onderstaande brochures en websites raadplegen:

Websites:

PDD-NOS

PDD-NOS staat voor ‘Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified’. In feite gaat het om mensen die sociale en communicatieve problemen ervaren, maar niet voldoende symptomen vertonen om met autisme gediagnostiseerd te worden. In de praktijk kunnen mensen met PDD-NOS goed functioneren. Daarnaast zijn ze in het algemeen nauwkeurig en perfectionistisch. Het is van belang dat werkgevers een vaste dagstructuur en een goede planning aanbieden aan de werknemer. Ook helpt het een duidelijke taakomschrijving te geven en een prikkelarme werkomgeving aan te bieden. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over PDD-NOS kun je de onderstaande brochure en websites raadplegen:

CNV Jongeren, PDD-NOS

Websites:

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor ziektes aan gewrichten en omliggende weefsels. Er zijn drie groepen reuma. Ontstekingsreuma; bij deze vorm van reuma is er sprake van langdurige gewrichtsontstekingen. Atrose; bij deze vorm van reuma gaat de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen achteruit. Weke delen reuma; deze vorm van reuma kenmerkt zich door problemen met de omliggende weefsel van gewrichten.

Het is van belang dat de werkgever met de werknemer in gesprek gaat om vast te stellen welke hulpmiddelen en aanpassingen op de werkplek van belang zijn voor goed functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over reuma kun je de onderstaande brochures raadplegen:

Schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben last van een ziekte in de hersenen die de emoties en het gedrag ernstig verstoren. Vaak hebben zij last van concentratieproblemen. Ook kunnen ze somber zijn en vlakke emoties vertonen. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over schizofrenie kun je de onderstaande brochure raadplegen:

Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die leidt tot beperkingen in sociale interactie. Vaak hebben mensen met het syndroom van Asperger moeite met subtiele sociale aspecten van communicatie. Doorgaans zijn mensen met dit syndroom gemiddeld tot hoog intelligent.

Daarnaast werken ze hard en zijn ze perfectionistisch. Doormiddel van het bieden van structuur en duidelijke communicatie kunnen werkgevers deze mensen optimaal laten functioneren. Voor een compleet overzicht van praktische tips en meer informatie over het syndroom van Asperger kun je de onderstaande brochure en websites raadplegen:

Websites:

Mensen met ‘een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’ komen door uiteenlopende oorzaken moeilijk aan het werk. Bijvoorbeeld door een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook schoolverlaters, ouderen of statushouders kunnen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Al deze werkzoekenden hebben ieder een eigen talent en zijn vaak geschikt voor specifieke functies.

De verschillende doelgroepen brengen elk hun eigen kwaliteiten mee. Zo is iemand met autisme vaak analytisch ingesteld en heeft oog voor detail. Iemand met het syndroom van Asperger is vaak erg perfectionistisch. Met de juiste aandacht en begeleiding leveren zij goed werk en versterken ze jouw team.

Steeds meer bedrijven willen met hun personeelsbestand een afspiegeling zijn van een inclusieve samenleving. Alleen samen kunnen we daarvoor zorgen, zodat niemand langs de kant blijft staan en iedereen een kans krijgt om mee te doen.

Op de website van Baankans! stellen een aantal Haagse sociaal ondernemers en hun medewerkers zich aan je voor en laten zien dat het werken met ‘doelgroepen’ veel voordelen kent.

 

Het vinden van goed personeel is essentieel voor elke onderneming. Er zijn verschillende instanties die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste kandidaten voor jouw vacatures.

Kijk voor meer informatie bij het Werkgeversservicepunt (WSP), Den Haag Werkt of bij Hallowerk.